Αναπαραγωγική & Σεξουαλική Υγεία

Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία – HIV/AIDS

Διαρκής Επιτροπή Αναπαραγωγικής & Σεξουαλικής Υγείας συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS (SCORA – Standing Committee on Reproductive & Sexual Health including HIV/AIDS)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LORAs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NORA)

Tι είναι η Αναπαραγωγική & Σεξουαλική Υγεία; Γιατί και πώς μας αφορά ως φοιτητές ιατρικής;

Βασικοί στόχοι της SCORA είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής, και μέσω αυτών αντίστοιχα η ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων, σε θέματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και δικαιωμάτων σε σχέση με αυτή, καθώς και σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τελική επιδίωξη είναι η εξασφάλιση μελλοντικών ιατρών εξοικειωμένων με ανάλογα ζητήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ιατρών ικανών να επηρεάζουν θετικά για αλλαγή και στάση ζωής των ανθρώπων, προς υγιείς και ασφαλείς σεξουαλικές συμπεριφορές και εκπαιδευμένων σφαιρικά, απαλλαγμένων από στάσεις και συμπεριφορές που ενδεχομένως εμποδίζουν τη ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: HIV/AIDS, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, βία που βασίζεται στο φύλο, σεξουαλικότητα και ταυτότητα φύλου, καρκίνος μαστού και όρχεων.

Επιστροφή σε: Τομείς Δράσης