Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ειρήνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ειρήνη

Διαρκής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Ειρήνης (SCORP – Standing Committee on Human Rights & Peace)  

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LORPs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NORP)

Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα & η ειρήνη; Πώς μας αφορούν ως φοιτητές Ιατρικής;

Βασικός στόχος της SCORP  είναι η εκπαίδευση των φοιτητών  Ιατρικής σε μεθόδους σωστής προσέγγισης και την κινητοποίησή τους προς ευαισθητοποίηση των ίδιων αλλά και του κοινωνικού συνόλου σε θέματα διακρίσεων, πρόσβασης στην υγεία και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία.

Τελική επιδίωξη είναι η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην υγεία και η διαμόρφωση μελλοντικών ιατρών που δρουν με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, απαλλαγμένοι από κάθε είδους διακρίσεις.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σχέση ιατρού – ασθενούς, οι διακρίσεις, πρόσβαση στην Υγεία, αντιμετώπιση της υγείας σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο.

Επιστροφή σε: Τομείς Δράσης