Ερευνητικές Ανταλλαγές

Ερευνητικές Ανταλλαγές

Διαρκής Επιτροπή Ερευνητικών Ανταλλαγών (SCORE – Standing Committee on Research Exchanges)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LOREs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NORE)

Τι είναι η ιατρική έρευνα; Γιατί είναι σημαντική και πόσο εξοικειωμένος είσαι με αυτή;

Βασικοί στόχοι της SCORE είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών Ιατρικής με τη βασική, κλινική και προκλινική έρευνα και τη μεθοδολογία της, καθώς και η προώθηση της σημασίας της μεταξύ αυτών.

Τελική επιδίωξη είναι οι φοιτητές Ιατρικής να εμβαθύνουν στα ποικίλα πεδία της Ιατρικής έρευνας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εκπαιδευθούν σε αυτήν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, γνωρίζοντας  ουσιαστικά τις διάφορες πτυχές χρήσης και αξιοποίησής της.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: συμμετοχή και διεξαγωγή ερευνητικού project, η έρευνα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, πρόσβαση στην έρευνα και και ερευνητικά άρθρα, διαπολιτισμική κατανόηση.

Επιστροφή σε: Τομείς Δράσης