Κλινικές Ανταλλαγές

Κλινικές Ανταλλαγές

Διαρκής Επιτροπή Κλινικών Ανταλλαγών (SCOPE – Standing Committee on Professional Exchanges)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LEOs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NEO)

Πόσα γνωρίζεις για την ιατρική περίθαλψη και τα συστήματα υγείας των αλλών χωρών;
Πώς σχετίζεται η ιατρική με την πολυπολιτισμικότητα;

Βασικός στόχος της SCOPE είναι η εξοικείωση των φοιτητών Ιατρικής με την κλινική πράξη, υπό διαφορετικά συστήματα υγείας και σε διαφορετικά επίπεδα παροχής ιατρικής περίθαλψης ανά τον κόσμο, καθώς και η διαπίστωση του διεθνούς χαρακτήρα και της πολυπολιτισμικότητας του ιατρικού λειτουργήματος.

Τελική επιδίωξη είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και συνεργασίας. Επιπλέον σκοπός είναι και η διαμόρφωση μελλοντικών ιατρών με ανοιχτούς ορίζοντες, που δρουν υπέρ της υγείας και παροχής υγείας, μέσω απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: ιατρική εκπαίδευση, κλινική άσκηση, διαπολιτισμική κατανόηση, προώθηση συνεργασίας μεταξύ φοιτητών Ιατρικής και επαγγελματιών υγείας, παγκόσμια υγεία (global health).