Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα – HIV & AIDS

Διαρκής Επιτροπή Αναπαραγωγικής & Σεξουαλικής Υγείας & Δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένου του HIV & AIDS (SCORA – Standing Committee on Reproductive & Sexual Health & Rights including HIV & AIDS)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LORAs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NORA)

Βασικοί στόχοι της SCORA είναι η ενημέρωση και  εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, αλλά και μέσω αυτών η ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων και του ευρέως κοινού, σε θέματα σεξουαλικότητας, αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και δικαιωμάτων, καθώς και του στίγματος που υπάρχει γύρω από αυτά.

Τελική επιδίωξη είναι εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας σε θεματικές σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ίση πρόσβαση στην υγεία, πέρα από το στίγμα και τις διακρίσεις. Επιπλέον, στοχεύει στην ενδυνάμωση των φοιτητών ιατρικής με στόχο αυτοί να μπορούν να προάγουν την ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά και να αναλαμβάνουν την ορθή και περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του ευρέος κοινού.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: HIV και άλλες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου, έμφυλη βία, μητρική υγεία και πρόσβαση στην ασφαλή άμβλωση, υγεία αναπαραγωγικών συστημάτων κ.α.

Επιστροφή σε: Τομείς Δράσης