Αναπαραγωγική & Σεξουαλική Υγεία

Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα – HIV/AIDS

Διαρκής Επιτροπή Αναπαραγωγικής & Σεξουαλικής Υγείας & Δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένου του HIV & AIDS (SCORA – Standing Committee on Reproductive & Sexual Health & Rights including HIV & AIDS)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LORAs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NORA)

Tι είναι η Αναπαραγωγική & Σεξουαλική Υγεία; 

Γιατί και πώς μας αφορά ως φοιτητές ιατρικής;

Βασικοί στόχοι της SCORA είναι η ενημέρωση και  εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, αλλά και μέσω αυτών η ενημέρωση και εκπαίδευση νέων και τους ευρέως κοινού, σε θέματα σεξουαλικότητας, αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και δικαιωμάτων, καθώς και το στίγμα που υπάρχει γύρω από αυτά.

Τελική επιδίωξη είναι η εξασφάλιση μελλοντικών ιατρών εξοικειωμένων με ανάλογα ζητήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μελλοντικοί ιατροί που να είναι σε θέση να επηρεάζουν θετικά τη στάση ζωής των ανθρώπων που φροντίζουν, προωθώντας υγιείς και ασφαλέστερες σεξουαλικές και κοινωνικές συμπεριφορές. Μελλοντικοί ιατροί που είναι σφαιρικά εκπαιδευμένοι και απαλλαγμένοι από στάσεις και συμπεριφορές που ενδεχομένως εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και στηρίζουν την εξατομικευμένη ιατρική.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: HIV&AIDS και άλλες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, έμφυλη βία, σεξουαλικός προσανατολισμός  και ταυτότητα φύλου, μητρική υγεία και πρόσβαση στην ασφαλή έκτρωση, σεξουαλική εκπαίδευση, υγεία αναπαραγωγικών συστημάτων κ.α.

Επιστροφή σε: Τομείς Δράσης