Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ειρήνη

Διαρκής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Ειρήνης (SCORP – Standing Committee on Human Rights & Peace)  

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LORPs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NORP)

Βασικός στόχος της SCORP είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότιμης πρόσβασης στην Υγεία καθώς και σε μεθόδους ορθής προσέγγισης των ασθενών, σεβόμενοι πάντα τα δικαιώματά τους. Επιπλέον, ο Τομέας Δράσης στοχεύει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών ιατρικής αλλά και του κοινωνικού συνόλου σε θέματα διακρίσεων, πρόσβασης στην Υγεία και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Τελική επιδίωξη είναι η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην Υγεία και η διαμόρφωση μελλοντικών ιατρών που δρουν με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, απαλλαγμένοι από το στίγμα και από κάθε είδους διακρίσεις.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σχέση ιατρού – ασθενούς, οι διακρίσεις, πρόσβαση στην Υγεία, ψυχική υγεία και ανθρωπιστική δράση.

Επιστροφή σε: Τομείς Δράσης