Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ειρήνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ειρήνη

Διαρκής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Ειρήνης (SCORP – Standing Committee on Human Rights & Peace)  

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LORPs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NORP)

Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα & η ειρήνη; Πώς μας αφορούν ως φοιτητές Ιατρικής;

Βασικός στόχος της SCORP  είναι η εκπαίδευση των φοιτητών  Ιατρικής σε μεθόδους σωστής προσέγγισης των ασθενών σεβόμενοι πάντα τα δικαιώματά τους. Επιπλέον ο Τομέας Δράσης στοχεύει στην κινητοποίησή και ευαισθητοποίηση των φοιτητών ιατρικής αλλά και του κοινωνικού συνόλου σε θέματα διακρίσεων, πρόσβασης στην υγεία και ευπαθών κοινωνικών ομάδων..

Τελική επιδίωξη είναι η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην υγεία και η διαμόρφωση μελλοντικών ιατρών που δρουν με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, απαλλαγμένοι από το στίγμα και από κάθε είδους διακρίσεις.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σχέση ιατρού – ασθενούς, οι διακρίσεις, πρόσβαση στην υγεία, κατάρριψη του στίγματος.

Επιστροφή σε: Τομείς Δράσης