Δημόσια Υγεία

Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (SCOPH – Standing Committee on Public Health)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LPOs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (ΝPO) 

Βασικοί στόχοι της SCOPH είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής σε θέματα δημόσιας υγείας και συστημικών προσεγγίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τη σημασία της πρόληψης. 

Τελική επιδίωξη είναι η εξασφάλιση μελλοντικών ιατρών εξοικειωμένων με την έννοια της δημόσιας υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η ενεργός συμμετοχή τους στη διαμόρφωση και βελτιστοποίηση των πολιτικών υγείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου χωρίς διακρίσεις.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: μη μεταδιδόμενα νοσήματα όπως ο σαγχαρώσης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, μεταδιδόμενα νοσήματα εστιάζοντας στη μικροβιακή αντοχή και τους  εμβολιασμούς, η ψυχική υγεία και ψυχoγενείς διατροφικές διαταραχές, το κάπνισμα, ο καρκίνος του δέρματος, ζητήματα δημόσιας υγείας.

Επιστροφή σε: Τομείς Δράσης