Ερευνητικές Ανταλλαγές

Διαρκής Επιτροπή Ερευνητικών Ανταλλαγών (SCORE – Standing Committee on Research Exchanges)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LOREs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NORE)

Βασικοί στόχοι της SCORE είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών Ιατρικής με τη βασική, κλινική και προκλινική έρευνα και τη μεθοδολογία της, καθώς και η προώθηση της σημασίας της μεταξύ αυτών, αλλά και η παροχή ευκαριών στους φοιτητές Ιατρικής για έμπρακτη εμπλοκή σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μέσα από το πρόγραμμα των Ερευνητικών Ανταλλαγών.

Τελική επιδίωξη είναι οι φοιτητές Ιατρικής να εμβαθύνουν στα ποικίλα πεδία της Ιατρικής έρευνας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εκπαιδευθούν σε αυτήν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, γνωρίζοντας  ουσιαστικά τις διάφορες πτυχές χρήσης και αξιοποίησής της αλλά και να έρθουν σε επαφή με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς διευρύνοντας τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: συμμετοχή και διεξαγωγή ερευνητικού project, η έρευνα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, πρόσβαση στην έρευνα και εκπαίδευση πάνω σε αυτή, διαπολιτισμική κατανόηση και κινητικότητα φοιτητών ιατρικής.

Επιστροφή σε: Τομείς Δράσης