Ιατρική Εκπαίδευση

Ιατρική Εκπαίδευση

Διαρκής Επιτροπή Ιατρικής Εκπαίδευσης (SCOΜΕ – Standing Committee on Medical Education)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LOMEs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NOME)

Τι είναι η Ιατρική εκπαίδευση; Ποιος είναι ο ρόλος των φοιτητών Ιατρικής σε αυτήν;

Βασικός στόχος της SCOME είναι η βελτίωση της ιατρικής εκπαίδευσης, σε κάθε φάσμα, μέσω της άμεσης εμπλοκής των φοιτητών ιατρικής τόσο στη διαμόρφωσή της, όσο και στην αναγνώριση και καταγραφή προβλημάτων που παρουσιάζει. 

Τελική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος και συστήματος υγείας, όπου οι φοιτητές ιατρικής θα συμμετέχουν ενεργά και θα αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στο μέγιστο.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: ανάπτυξη (κλινικών και μη) δεξιοτήτων και γνώσεων, σχέση ιατρού-ασθενούς, διαχείριση ιατρικών πόρων, δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών, εξωνοσοκομειακή ιατρική, ανανέωση και επικαιροποίηση προγράμματος σπουδών, μέθοδοι διδασκαλίας και τεχνικές μάθησης, εκπαιδευτικά σεμινάρια μικρής και μεγάλης διάρκειας, αξιολόγηση και διερεύνηση ποιότητας εκπαίδευσης.