Ιατρική Εκπαίδευση

Διαρκής Επιτροπή Ιατρικής Εκπαίδευσης (SCOΜΕ – Standing Committee on Medical Education)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LOMEs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NOME)

Βασικός στόχος της SCOME είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η ανάδειξη των δυνατοτήτων για την εξέλιξη της ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών ιατρικής και της κοινωνίας, εφοδιάζοντας τους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας με τις κατάλληλες γνώσεις, κλινικές και ήπιες δεξιότητες.

Τελική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος και συστήματος υγείας, όπου οι φοιτητές ιατρικής θα συμμετέχουν ενεργά και θα αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στο μέγιστο.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων, σχέση ιατρού-ασθενούς, διαχείριση ιατρικών πόρων, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών, εμπλοκή των φοιτητών ιατρικής στην εκπαίδευση τους, μέθοδοι διδασκαλίας και τεχνικές μάθησης, πρόγραμμα σπουδών, διερεύνηση της ποιότητας εκπαίδευσης και του προγράμματος σπουδών, διεπιστημονική συνεργασία.