Κλινικές Ανταλλαγές

Κλινικές Ανταλλαγές

Διαρκής Επιτροπή Κλινικών Ανταλλαγών (SCOPE – Standing Committee on Professional Exchanges)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LEOs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NEO)

Πόσα γνωρίζεις για την ιατρική περίθαλψη και τα συστήματα υγείας των αλλών χωρών;
Πώς σχετίζεται η ιατρική με την πολυπολιτισμικότητα;

Βασικός στόχος της SCOPE είναι η εξοικείωση των φοιτητών ιατρικής με διαφορετικά συστήματα υγείας και ιατρικής εκπαίδευσης, η αλληλεπίδρασή τους με επαγγελματίες υγείας, ασθενείς, αλλά και συνομηλίκους από όλο τον κόσμο, καθώς και η διαπίστωση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του ιατρικού λειτουργήματος, μέσω της  πραγματοποίησης κλινικής ανταλλαγής διάρκειας ενός μήνα σε μία χώρα του εξωτερικού. 

Τελική επιδίωξη είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και συνεργασίας. Επιπλέον, σκοπός είναι  η διαμόρφωση μελλοντικών ιατρών με ανοιχτούς ορίζοντες, που δρουν υπέρ της υγείας , μέσω απόκτησης δεξιοτήτων, εμπειριών και γνώσεων σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: διαπολιτισμική κατανόηση, συστήματα υγείας, καθολική υγειονομική κάλυψη, παγκόσμια υγεία (global health), προώθηση συνεργασίας μεταξύ φοιτητών Ιατρικής και επαγγελματιών υγείας, ταξιδιωτική υγεία.