Κλινικές Ανταλλαγές

Διαρκής Επιτροπή Κλινικών Ανταλλαγών (SCOPE – Standing Committee on Professional Exchanges)

Τοπικοί Υπεύθυνοι (LEOs) | Πανελλήνιος Υπεύθυνος (NEO)

Βασικός στόχος της SCOPE είναι η εξοικείωση των φοιτητών ιατρικής με διαφορετικά συστήματα υγείας και ιατρικής εκπαίδευσης, η αλληλεπίδρασή τους με επαγγελματίες υγείας, ασθενείς, αλλά και συνομηλίκους από όλο τον κόσμο, καθώς και η διαπίστωση της ανάγκης του σύγχρονου γιατρού να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πολυπολιτισμική σύσταση των σύγχρονων κοινωνιών.

Τελική επιδίωξη είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και συνεργασίας. Επιπλέον, σκοπός είναι  η διαμόρφωση μελλοντικών ιατρών με ανοιχτούς ορίζοντες, που συνειδητοποιούν την παγκόσμια διάσταση της υγείας, μέσω απόκτησης δεξιοτήτων, εμπειριών και γνώσεων σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο.

Σημαντικότερα πεδία ενασχόλησης: παγκόσμια υγεία (Global Health), διαπολιτισμική κατανόηση, συστήματα υγείας, καθολική υγειονομική κάλυψη, προώθηση συνεργασίας μεταξύ φοιτητών ιατρικής και επαγγελματιών υγείας, ταξιδιωτική υγεία.