Γνώρισε τα Soft Skills

Τι είναι τα Soft Skills;

Τα Soft Skills (ή Essential Skills ή Non – Technical Skills) είναι προσωπικά στοιχεία και διαπροσωπικές δεξιότητες ενός ατόμου και σχετίζονται με το πώς αυτό το άτομο επιλέγει να πράττει, να δουλεύει και να επικοινωνεί [1]. Περιλαμβάνουν θεματικές όπως communication & presentation skills, leadership, interprofessional collaboration, teamwork, time management & productivity, decision making κ.α. Σε αντίθεση με τα Hard Skills, που είναι οι τεχνικές δεξιότητες που χρειάζεται το άτομο για να πραγματοποιεί το επάγγελμά του (πχ δυνατότητα πραγματοποίησης ραμμάτων από έναν χειρουργό), τα Soft Skills είναι δεξιότητες που βοηθούν το άτομο να πραγματοποιήσει τη δουλειά του με καλύτερο τρόπο (πχ καλή επικοινωνία με την ομάδα του χειρουργείου, διαχείριση μιας κρίσης κατά την επέμβαση). Τα Soft Skills είναι χρήσιμα για να δρουν συμπληρωματικά με τα Hard Skills [2].

Τα Soft Skills είναι δεξιότητες που καλλιεργούνται και δεν μαθαίνονται μέσω ενός τυπικού προγράμματος εκπαίδευσης (πχ διάλεξη, μάθημα) [3]. Στη HelMSIC, πραγματοποιούνται Soft Skills Trainings, δηλαδή εκπαιδευτικά σεμινάρια βιωματικού χαρακτήρα, για θεματικές Soft Skills, με στόχο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτών στους φοιτητές Ιατρικής.

Τα Soft Skills είναι απαραίτητα εφόδια ενός ατόμου για την επαγγελματική του πορεία. Όσον αφορά την Ιατρική Σχολή, οι φοιτητές Ιατρικής επωφελούνται από τα Soft Skills τόσο για τη φοιτητική τους ζωή, όσο και για την μελλοντική άσκηση της Ιατρικής.

Μερικά από τα οφέλη των Soft Skills στην Ιατρική είναι:

  • Αποτελεσματικότερη επικοινωνία με συμφοιτητές, συνεργάτες και ασθενείς
  • Δεξιότητες στην παρουσίαση περιστατικών
  • Διεπιστημονική συνεργασία
  • Εξάσκηση στη λήψη αποφάσεων
  • Δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων
  • Εκμάθηση συντονιστικών ρόλων
  • Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης προς τους ασθενείς

Τι είναι το Peer Education;

Το Peer Education αποδίδεται στα ελληνικά ως “εκπαίδευση μεταξύ ομοτίμων”, δηλαδή μεταξύ ατόμων που ανήκουν στις ίδιες κοινωνικές ομάδες, έχουν κοινά ενδιαφέροντα, γνώσεις και εμπειρίες [4]. Τα άτομα δεν είναι επαγγελματίες, αλλά βοηθούν το ένα το άλλο, στηρίζοντας τα όσα λένε σε μια κοινή πλατφόρμα προηγούμενων αντιλήψεων και εμπειριών. Αυτή η γνωστική συσχέτιση δημιουργεί μία αίσθηση ασφάλειας μεταξύ των συνομηλίκων με αποτέλεσμα να εκφράζονται περισσότερες απορίες και να γίνονται αναλυτικότερες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις.

Το Peer Teaching είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται παγκοσμίως σε σχολές Υγείας καθώς μέσω αυτής ενθαρρύνεται η ανεξάρτητη μάθηση, η ενισχυμένη ομαδική δουλειά και η ενεργή τοποθέτηση των φοιτητών στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας [5].

Η HelMSIC χρησιμοποιεί τη μέθοδο του Peer Education στα προγράμματά της, με τη μορφή βιωματικών σεμιναρίων (trainings), καθώς μέσω αυτής μπορεί να προσεγγίσει ολιστικά θεματικές υγείας,  ιδιαίτερα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την κατάρριψη του στίγματος.

Συγγραφή:
Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου, Soft Skills Trainer
Αθηνά Δρακάκη, Soft Skills Trainer

Βιβλιογραφία:
[1] Virtualspeech.com. 2020. The Importance Of Soft Skills.
[2] Investopedia. 2020. Soft Skills.
[3] The Balance Careers. 2020. What Are Soft Skills?.
[4] Ross, M. and Cameron, H., 2007. Peer assisted learning: a planning and implementation framework: AMEE Guide no. 30. Medical Teacher, 29(6), pp.527-545.
[5] Boud, D. and Lee, A., 2005. ‘Peer learning’ as pedagogic discourse for research education1. Studies in Higher Education, 30(5), pp.501-516