Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Transcare | Προκήρυξη Εργασίας

HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee | Προκήρυξη για 2 Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (1 ΕΤΟΣ)

Επιλογή δύο (2) Εργαζομένων στο Πρόγραμμα “Transcare”, συντονιζόμενο από το ΕΚΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της ΕE

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Το Transcare” αποτελεί ένα πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με την πρόσβαση των trans ατόμων στην υγεία. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 έτη, με μήνα έναρξης τον Ιούλιο 2020 και μήνα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο 2022. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής φορείς, ως εταίροι: ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Color Youth, Θετική Φωνή, Orlando LGBT+, HelMSIC, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, IEK AKMI, READLAB PC. 

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Transcare έχει διαιρεθεί σε 4 πακέτα εργασίας (Working Packages) με καθορισμένες αρμοδιότητες το καθένα. 

Τα Working Packages (WP) είναι:

WP1: Project Management & Coordination
Υπεύθυνος: ΕΚΠΑ

WP2: Identify Health care barriers and clinic staff training needs
Υπεύθυνος: UOC

WP3: Capacity building for clinic staff and providers
Υπεύθυνος: READLAB

WP4: Networking – building, awareness raising, dissemination and sustainability
Υπεύθυνος: HelMSIC

Ζητούνται ένας/μία (1) Project Manager και ένας/μία (1) Researcher/Expert.

Ο/Η Project Manager είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου και των παραδοτέων εκ μέρους της HelMSIC, ελέγχοντας την τήρηση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από το Συντονιστή (ΕΚΠΑ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, ακόμη, υπεύθυνος για τη συγγραφή και κοινοποίηση Reports για την πορεία του Working Package, την οργάνωση και αρχειοθέτηση των απαραίτητων εγγράφων που θα ζητηθούν κατά την τελική αξιολόγηση του προγράμματος και την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας της HelMSIC, με την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής ως προς τις απαιτήσεις που θέτει το πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Ο/Η Researcher/Expert είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας, της εγκυρότητας και του επιστημονικού υποβάθρου των παραδοτέων εκ μέρους της HelMSIC, υποστηρίζοντας την Ομάδα Εργασίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής Προώθησης και Διαμοιρασμού της πληροφορίας, καθώς και στην πιθανή ανάγκη για ανάλυση και αξιοποίηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και αποτελεσμάτων έρευνας. 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Τα απαιτούμενα προσόντα για αυτές τις θέσεις εργασίας είναι τα εξής:

Project Manager

 • Κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου Πολιτικών Επιστημών/Ευρωπαϊκών Σπουδών/Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχων ειδικοτήτων
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (επιθυμητό προσόν)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Proficiency)
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο σχεδιασμό και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Εθελοντική συμμετοχή σε ΜΚΟ
 • Ενδιαφέρον σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος Transcare

Researcher

 • Κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου Πολιτικών Επιστημών/ Ευρωπαϊκών Σπουδών/ Ψυχολογίας/ Κοινωνιολογίας/ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας/ Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχων ειδικοτήτων
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (επιθυμητό προσόν)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Proficiency)
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Εθελοντική συμμετοχή σε ΜΚΟ
 • Ενδιαφέρον σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος Transcare
 • Έρευνα αναφορικά με τα trans άτομα (επιθυμητό προσόν)

Οι προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερομένων και υποβαλλομένων προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου άλλου κράτους απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.
 2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει). Σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου πανεπιστημίου άλλου κράτους απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.
 3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ, στα αντικείμενα: α. επεξεργασίας κειμένων, β. υπολογιστικών φύλλων, γ. υπηρεσιών διαδικτύου
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας.
 5. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού συμμετοχής σε ΜΚΟ.
 6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Project Manager και του Researcher μπορούν να αποστείλουν αίτηση με το Βιογραφικό τους Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – έκτασης έως δύο (2) σελίδες, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Παρασκευή 06-11-2020 μέχρι και ημέρα Τετάρτη 18-11-2020, στη διεύθυνση president@helmsic.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση nora@helmsic.gr
 2. Για το εμπρόθεσμο της αποστολής της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ώρα και ημερομηνία παραλαβής του email με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
 3. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
 4. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της HelMSIC: α. Παραλαμβάνει τις αποσταλείσες αιτήσεις των υποψηφίων με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. β. Ελέγχει τα στοιχεία των υποψηφίων στην αίτησή τους, καθώς και την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. γ. Επιστρέφει με αιτιολογημένη απάντηση στους υποψηφίους, ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα σχετικά με την έκβαση της αίτησης.