Research Internships | Ερευνητικές Ευκαιρίες για φοιτητές Ιατρικής

Η HelMSIC, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των φοιτητών Ιατρικής για ερευνητική εκπαίδευση και στα πλαίσια της θεματικής επικέντρωσης “Πρόσβαση και Εκπαίδευση στην Έρευνα” για την χρονιά 2022/23, δημιουργεί μια πλατφόρμα διαθέσιμων ερευνητικών ευκαιριών (research database). Σε αυτές μπορεί να αιτηθεί κάθε φοιτητής Ιατρικής, με σκοπό να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει πρακτική εμπειρία σε διάφορα ερευνητικά πεδία.
Η εν λόγω πλατφόρμα περιέχει διαθέσιμα ερευνητικά προγράμματα σε ακαδημαϊκά εργαστήρια, αλλά και Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές Ιατρικής εθελοντικά, κατόπιν συμπλήρωσης μιας σύντομης φόρμας δήλωσης συμμετοχής.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής αντιστοιχηθεί με κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα, οι τοπικοί υπεύθυνοι ερευνητικών ανταλλαγών της εκάστοτε Τοπικής Επιτροπής, θα καθοδηγήσουν τον φοιτητή για τη συμμετοχή του στο ερευνητικό πρόγραμμα. Η τελική αποδοχή του φοιτητή επαφίεται στον υπεύθυνο ερευνητή κάθε προγράμματος.
Επιπλέον, η Research Database περιλαμβάνει υλικό ερευνητικής εκπαίδευσης, καθώς και πηγές επιμόρφωσης.

Γιατί δημιουργήθηκε η Research Database;

Η έρευνα αποτελεί σταθερή ενασχόληση για τους περισσότερους επαγγελματίες υγείας, χωρίς ωστόσο να δίνεται η προκαταρκτική εκπαίδευση σε επίπεδο Ιατρικών σχολών στους φοιτητές. Στην πλειονότητα των Ιατρικών σχολών της Ελλάδας, η πρακτική άσκηση των φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα δεν είναι προσιτή, ούτε αποτελεί προϋπόθεση του προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μόνο άτυπα να επιδιώξουν την εθελοντική συμμετοχή τους σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα, κατόπιν επικοινωνίας με τους καθηγητές. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές Ιατρικής δεν διαθέτουν βασικές ερευνητικές δεξιότητες, ενώ η έρευνα δεν προωθείται επαρκώς ως προοπτική καριέρας στο Ιατρικό επάγγελμα.
Η απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας γίνεται σε ένα βαθμό μέσω ανεξάρτητων προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα Ερευνητικών Ανταλλαγών της HelMSIC ή η ημερίδα  “Ιατρική & Έρευνα”, καθώς και από αντίστοιχες πρωτοβουλίες διαφόρων φορέων και ινστιτούτων.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης του προγράμματος “Ιατρική και Έρευνα” το Νοέμβριο του 2021, 69% των φοιτητών Ιατρικής σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 βαθμολόγησε με 5 τη σημασία της έρευνας για έναν φοιτητή Ιατρικής, ενώ το 22% με 4. Αντίστοιχα στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών, 70% των φοιτητών βαθμολόγησαν ότι είναι μέτρια ικανοποιημένοι με την ερευνητική εκπαίδευση που λαμβάνουν (2-3), με το 90% να θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση της σε αυτό. Τέλος, μόνο το 16% των φοιτητών δήλωσε ότι είχε την ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά στην ερευνητική διαδικασία.
Στις ελεύθερες προτάσεις για βελτίωση της ερευνητικής εκπαίδευσης, πολλοί φοιτητές προτείνουν την εγκαθίδρυση μιας πλατφόρμας για κοινοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια, περεταίρω συζήτηση από τους διδάκτορες και εισαγωγή μαθημάτων πάνω στην ερευνητική μεθοδολογία.
Με βάση τα παραπάνω και με γνώμονα την προσφορά προς τους φοιτητές Ιατρικής και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την παρεχόμενη Ιατρική εκπαίδευση, δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινοποίησης ερευνητικών ευκαιριών προς την ιατρική φοιτητική κοινότητα, με σκοπό την άμεση εμπλοκή κάθε φοιτητή στην έρευνα και στις αξίες που την διέπουν.

Πώς μπορεί κάθε φοιτητής να συμμετέχει; 

Για τη συμμετοχή του φοιτητή σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα εργαστηρίου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου, απαιτείται η συμπλήρωση μιας σύντομης φόρμας που παρατίθεται παρακάτω. Με βάση τις επιλογές των αιτούμενων φοιτητών καθώς και τα κριτήρια των υπευθύνων ερευνητών που πρέπει να πληροί  ο κάθε συμμετέχοντας στο εκάστοτε πρόγραμμα, θα γίνει αντιστοίχιση των φοιτητών με τα διαθέσιμα ερευνητικά προγράμματα.  Αμέσως μετά την αντιστοίχιση των αιτήσεων, οι τοπικοί υπεύθυνοι θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες και θα δώσουν σε κάθε φοιτητή κατευθυντήριες οδηγίες για την επικοινωνία του με τον υπεύθυνο ερευνητή.

Η διάρκεια άσκησης του φοιτητή ποικίλλει και καθορίζεται εν μέρει από τον υπεύθυνο του εκάστοτε ερευνητικού προγράμματος. Ειδικότερα ισχύει:
 -Διάρκεια άσκησης 1 μήνα στα monthly-specific προγράμματα (αναγράφεται συγκεκριμένος μήνας).
 -Στα υπόλοιπα προγράμματα, η διάρκεια άσκησης καθορίζεται σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο ερευνητή.

Η τελική διάρκεια συμμετοχής του φοιτητή στο ερευνητικό πρόγραμμα, καθώς και η χρονική τοποθέτησή της γίνεται σε συμφωνία με τον υπεύθυνο ερευνητή μετά την αντιστοίχιση του φοιτητή με το πρόγραμμα.
Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος συμμετοχής, θα δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής, κατόπιν συμπλήρωσης ενός μήνα άσκησης και της φόρμας αξιολόγησης.

Ποιοι είναι οι συνεργαζόμενοι φορείς;

Ακαδημαϊκή Κοινότητα
Η Research Database περιέχει Ερευνητικές Ευκαιρίες που εδράζονται στις 7 Ιατρικές σχολές της χώρας αλλά και στη Φαρμακευτική σχολή του ΕΚΠΑ. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για τα διαθέσιμα ερευνητικά προγράμματα και τους υπεύθυνους ερευνητές εδώ.

Ερευνητικά Ινστιτούτα
Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών “Alexander Fleming”:
To Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1965 ως αποτέλεσμα του οράματος της Amalia Fleming για τη δημιουργία ενός Ελληνικού Κέντρου επιστημονικής και τεχνολογικής υπεροχής, το οποίο θα προσέλκυε Έλληνες ερευνητές και θα βασιζόταν στην αξιοκρατία, τη διάκριση και την καινοτομία. Βασικός σκοπός του είναι η προώθηση της προηγμένης έρευνας, ώστε να κατανοηθούν οι μοριακοί μηχανισμοί αναφορικά με περίπλοκες βιολογικές διαδικασίες στην υγεία και στις διάφορες παθήσεις. Παράλληλα, συνεισφέρει σημαντικά στην ιατρική  καινοτομία, μέσω της ανάπτυξης νέων θεραπευτικών διαγνωστικών μεθόδων, με επίκεντρο την ανοσία, τη φλεγμονή, τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές νόσους. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία και την ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου υπάρχουν στην αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα: https://www.fleming.gr/

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ:
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ  (ΕΙΠ), έτος ίδρυσης 1919, είναι το πρώτο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Δημόσιας Υγείας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Σήμερα, 100 χρόνια από την Ίδρυσή του, το ΕΙΠ είναι ένα Ερευνητικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύεται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας. Η λειτουργία του ΕIΠ διέπεται  από τις διατάξεις τόσο του ελληνικού νόμου για τα Ερευνητικά Κέντρα όσο και από Διμερή Σύμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης (ν. 4528/2018) με το Institut Pasteur της Γαλλίας. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το ΕΙΠ ως προς τα άλλα εθνικά ερευνητικά κέντρα, είναι ότι η έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήριά του, κυρίως στα λοιμώδη νοσήματα και οι υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία είναι στενά συνδεδεμένες. Σημαντική είναι επίσης η ενεργή συμμετοχή του στο διεθνές δίκτυο των 33 Ινστιτούτων Παστέρ που σκοπό έχουν τον αγώνα έναντι των μολυσματικών νοσημάτων.

 

Πού μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;