Γλωσσάρι Ερευνητικής Ορολογίας

Η Ερευνητική Πράξη έχει και αυτή την δική της ξεχωριστή Ορολογία με έννοιες και ορισμούς που συχνά μπορεί να είναι περίπλοκοι για ένα φοιτητή. Παρακάτω έχουν συγκεντρωθεί οι σημαντικότεροι Ορισμοί που συναντώνται πιο συχνά στα περισσότερα είδη Έρευνας.

Βias: Γεγονότα ή συνθήκες κατά τη διάρκει της έρευνας ή του σχεδιασμού της, που μπορούν να οδηγήσουν σε λογικά λάθη και βεβιασμένα συμπεράσματα.

Conclusion: Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει από την Έρευνα μετά την ανάλυση των δεδομένων. Το συμπέρασμα αυτό επαληθεύει ή απορρίπτει την Ερευνητική Υπόθεση.

Control group: Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στις κλινικές έρευνες για να περιγράψει εκείνη την ομάδα των ατόμων που δε λαμβάνει την υπό εξέταση θεραπεία και άρα αποτελεί το σταθερό μέτρο σύγκρισης με την ομάδα ατόμων που λαμβάνει την θεραπεία, την αποτελεσματικότητα της οποίας διερευνούμε.

Ηypothesis: Η Ερευνητική Υπόθεση που γίνεται στην αρχή της Έρευνας μέσω της οποίας, βασιζόμενοι σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις προσπαθούμε να προβέψουμε τα τελικά αποτελέσματα της Έρευνας. Στο τέλος είτε επαληθεύεται είτε απορρίπτεται. Αποτελεί άλλο ένα μέσο ώστε να θέσουμε πολύ συγκεκριμένα όρια στο αντικείμενο που μελετάμε.

Ιntervention: Η Παρέμβαση. Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον ασθενή σε μία κλινική έρευνα. Πχ. χορήγηση κάποιου φαρμάκου.

Journal: Ένα επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύει έρευνες πάνω σε συγκεκριμένους τομείς.

Literature Search: Η Βιβλιογραφική Αναζήτηση. Απαραίτητο βήμα πριν ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό μίας καινούργια έρευνας είναι να μελετήσουμε την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Οbservation: Η Παρατήρηση ενός υποκειμένου χωρίς να αλληλεπιδράμε άμεσα με αυτό.

Peer Review: Η αξιολόγηση της Έρευνας και των αποτελεσμάτων από ανεξάρτητους συνάδελφους ερευνητές ανά τον κόσμο. Εξασφαλίζει τη μικρότερη πιθανότητα λάθους και είναι απαραίτητη ώστε η Έρευνα να αποκτήσει αξιοπιστία και τελικά να δημοσιευθεί.

Principal Investigator (PI): Ο Βασικός Ερευνητής που ηγείται μίας ερευνητική ομάδας και είναι υπεύθυνος για το Project.

Raw Data: Ακατέργαστα δεδομένα, όπως έχουν συλλεχθεί από τα υποκείμενα της έρευνας και χωρίς να έχουν αναλυθεί. πχ. ερωτηματολόγια, ακατέργαστα βιολογικά δείγματα κ.α.

Research Protocol: Το Ερευνητικό Πρωτόκολλο, περιγράφει αναλυτικά όλη την Ερευνητική Διαδικασία : Το θέμα της Έρευνας, τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν, την υπόθεση, προσδωκόμενα αποτελέσματα και ηθικούς προβληματισμούς.

Research Question: Το Ερευνητικό Ερώτημα. Αποτελεί ουσιαστικά το θέμα της Έρευνας με πολύ συγκεκριμένη και περιγραφική διατύπωση.