Health Festival 2020 | Λοιμώξεις & COVID-19

Λοιμώξεις

Το 1962 ο Sir McFarland Burnett δήλωσε: «Μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν δυνατόν να πούμε ότι σχεδόν όλα τα σημαντικά πρακτικά προβλήματα αντιμετώπισης των μολυσματικών ασθενειών είχαν επιλυθεί». Μετά την εφαρμογή μέτρων ελέγχου και πρόληψης η συχνότητα εμφάνισης πολλών μολυσματικών ασθενειών είχε μειωθεί, ενώ την ίδια περίοδο νέα αντιβιοτικά ανακαλύπτονταν και εμβόλια αναπτύσσονταν. 

Η ιστορία του κόσμου είναι συνυφασμένη με τον αντίκτυπο που έχουν οι μολυσματικές ασθένειες στους πληθυσμούς. Υπάρχουν ευρήματα ευλογιάς σε αιγυπτιακές μούμιες 3000 ετών. Έκτοτε έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αναγνώριση και πρόληψη των λοιμώξεων. Σημεία σταθμοί αποτέλεσαν η ανάπτυξη του μικροσκοπίου από τον Leeuwenhoek το 1600, η καλλιέργεια και η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών το 1800, η ανάπτυξη των εμβολίων, η παστερίωση, και η ανακάλυψη των αντιβιοτικών και χημειοθεραπευτικών μέσων τον 20ο αιώνα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι χώρες της ΕΕ έχουν καταπολεμήσει αποτελεσματικά τις μεταδοτικές ασθένειες μέσω της θεραπείας και της πρόληψης. Τα ποσοστά μολυσματικών ασθενειών είτε μειώθηκαν είτε παρέμειναν σταθερά και η πλειονότητα των θανάτων στις χώρες της ΕΕ οφείλονται πλέον σε μη μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. 

Ωστόσο, οι κοινωνικοοικονομικοί, περιβαλλοντικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες, καθώς και τα διεθνή ταξίδια και η μετανάστευση, ενισχύουν και αυξάνουν τη διάδοση των μεταδοτικών ασθενειών. Οι ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, οι τροφιμογενείς ασθένειες, οι ζωονόσοι, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και οι μεταδιδόμενες ασθένειες αποτελούν ακόμη και σήμερα σημαντικές απειλές για την ανθρώπινη υγεία και μερικές φορές ενδέχεται να απειλήσουν τη διεθνή υγειονομική ασφάλεια. 

Σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) αναπτύσσει κανόνες και πρότυπα, συστάσεις και εργαλεία για να βοηθήσει τις χώρες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης και ελέγχου ασθενειών. Σε απάντηση στην απειλή των μεταδιδόμενων νοσημάτων, η πολιτική της ΕΕ επικεντρώνεται στην επιτήρηση, ταχεία ανίχνευση και γρήγορη ανταπόκριση. Για το σκοπό αυτό, το ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ιδρύθηκε το 2005 με στόχο να συμβάλλει στον εντοπισμό και την αξιολόγηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία από μεταδιδόμενα νοσήματα. Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). O σκοπός του ΕΟΔΥ είναι η παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού.

Covid-19 

Οι κορονοϊοί είναι μια οικογένεια ιών που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες όπως το κοινό κρυολόγημα, το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS) και το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS). Το 2019, ένας νέος κορονοϊός αναγνωρίστηκε ως η αιτία ενός κρούσματος νόσου που προήλθε από την Κίνα. Ο ιός είναι πλέον γνωστός ως SARS-CoV-2. Η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το ξέσπασμα της COVID-19 ως πανδημία. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 1 εκατομμύριο θάνατοι από την νόσο. Τα συμπτώματα της νόσου ενδέχεται να εμφανιστούν έως 14 ημέρες μετά την έκθεση. Η χρονική περίοδος μετά την έκθεση και πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων ονομάζεται περίοδος επώασης. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί εμφανίζουν πολύ λίγα συμπτώματα ή είναι τελείως ασυμπτωματικοί. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για την νόσο.

Στο Health Festival – Πανελλήνιο Συνέδριο για την Δημόσια Υγεία θα καλυφθούν θέματα αναφορικά με τις πανδημίες, την επιτήρηση των λοιμώξεων στην χώρα μας και τις λοιμώξεις των μετακινούμενων πληθυσμών. Στα Workshops που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου θα έχεις την δυνατότητα να συζητήσεις με ειδικούς για τις αρχές πρόληψης των Λοιμώξεων στα νοσοκομεία, καθώς και case studies σχετικά με την αντιμετώπιση σοβαρών Λοιμώξεων.

Πηγές:

  1. https://doi.org/10.1093/ije/dyg282
  2. https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases
  3. https://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/overview_en
  4. https://eody.gov.gr/eody/
  5. https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
  6. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963