Θεματικές επικέντρωσης

Μέσα στη μακροχρόνια πορεία της, η HelMSIC έχει αναπτύξει τη δυνατότητα να διοργανώνει ποικίλες δράσεις με συνέχεια στο χρόνο, να συνάπτει σταθερές εξωτερικές συνεργασίες και να εκπαιδεύει συστηματικά τους φοιτητές Ιατρικής σε θεματικές, μέσα από τους τομείς δράσης της. Με γνώμονα την ανάγκη για μια πιο συστηματική ενασχόληση με επιλεγμένες θεματικές, η HelMSIC ακολουθεί ένα σύστημα επιλογής θεματικών επικέντρωσης της οργάνωσης για κάθε χρονιά. Σκοπός της επιλογής θεματικών επικέντρωσης είναι η πολύπλευρη ενασχόληση με αυτές και η επίτευξη όλο και μεγαλύτερου αντικτύπου μέσω των δραστηριοτήτων της οργάνωσης. 

Οι θεματικές επικέντρωσης που έχουν επιλεχθεί για τη χρονιά 2021/22 είναι οι παρακάτω:

  • Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στην Υγεία
  • Δεξιότητες στην Ιατρική
  • Εκπαίδευση και Πρόσβαση στην Έρευνα
  • Εμβόλια και Ανοσοποίηση
  • Παγκόσμια Υγεία
  • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Στο πλαίσιο των παραπάνω θεματικών, η Πανελλήνια Ομάδα μαζί με τα μέλη των Τομέων Δράσης έχει σχεδιάσει και δομήσει τις δραστηριότητες της HelMSIC για τη φετινή χρονιά. 

Ανακάλυψε περισσότερα για κάθε θεματική επικέντρωσης:

Περιγραφή θεματικής

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην υγεία στοχεύει στην υποστήριξη και αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ιατρική πράξη. Με βάση αυτή την προσέγγιση κάθε άτομο δικαιούται να λαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών υγείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, σεξουαλικότητας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, θρησκείας, καταγωγής, με σεβασμό στην ανθρώπινή του υπόσταση. Το κλειδί για την ανάπτυξη μιας ανθρωποκεντρικής θεραπευτικής σχέσης βρίσκεται στην Ιατρική εκπαίδευση που λαμβάνει ο θεράποντας, η οποία δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στις επιστημονικές γνώσεις γύρω από την ασθένεια, τη διάγνωση και τη θεραπεία, αλλά να περιλαμβάνει την αναγκαιότητα της ολιστικής προσέγγισης και τα απαραίτητα skills για την επίτευξή της.

Υπάρχουσα κατάσταση

Παρά τη σημασία της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης των ασθενών, στην καθημερινή Ιατρική πράξη, κάτι τέτοιο δεν έχει εδραιωθεί. Στις Ιατρικές σχολές παρατηρείτε ελλιπής εκπαίδευση στη θεματική και την προσέγγιση αυτή. Συγκεκριμένα, στα προκλινικά έτη παρατηρείται ότι τα αντίστοιχα μαθήματα απουσιάζουν ή είναι υποβαθμισμένα, ενώ στα κλινικά έτη η πρακτική άσκηση είναι επικεντρωμένη στην διαγνωστική και όχι στην ορθή προσέγγιση και τα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς.

Οι ελλείψεις αυτές αποτυπώνονται σε αντίστοιχο online ερωτηματολόγιο της HelMSIC, που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2021, με το ενδεικτικό ποσοστό του 82,2% των φοιτητών να απαντούν ότι δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι από την εκπαίδευση που λαμβάνουν στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών σπουδών όσον αφορά στις δεξιότητες προσέγγισης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 

Δραστηριότητες και Ευκαιρίες Εμπλοκής

Χείρων
Μία δράση σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου που πραγματοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι φοιτητές Ιατρικής έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στον τρόπο λειτουργίας τον ΓτΚ, την Ιατρική ελαχίστων πόρων και την προσέγγιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μέσω της πρακτικής άσκησης στα πολυϊατρεία, μπορούν να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην Ιατρική πράξη και να την κρατήσουν εφόδιο για το μέλλον. Η δράση πραγματοποιείται τόσο το χειμερινό όσο και το εαρινό εξάμηνο στις δύο πόλεις.

LSD | Learning Strategies about Drugs
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και στοχεύει στην βελτίωση της Ιατρικής περίθαλψης των ατόμων με εξαρτήσεις και στην κατάρριψη του στίγματος. Μέσω των επισκέψεων στις θεραπευτικές δομές του ΚΕΘΕΑ οι συμμετέχοντες υιοθετούν μία ανθρωποκεντρική εικόνα για την εξάρτηση και τις επιδράσεις της στον ασθενή. Σκοπός της HelMSIC είναι η ένταξη της δράσης στο πρόγραμμα σπουδών των Ιατρικών Σχολών, κάτι που έχει πραγματοποιηθεί ήδη στις Ιατρικές Σχολές Ηρακλείου, ,Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Στις υπόλοιπες Τοπικές Επιτροπές το πρόγραμμα θα διοργανωθεί στις 17-20 Μαρτίου. Εδώ μπορείς να διαβάσεις την θέση της HelMSIC σχετικά με την θεματική “Εξαρτήσεις και Στίγμα”. 

Περιγραφή θεματικής

Ως κλινικές δεξιότητες χαρακτηρίζεται το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που χρειάζεται ένας επαγγελματίας υγείας για να ανταποκριθεί επαρκώς στις κλινικές αρμοδιότητές του. Ως ήπιες δεξιότητες χαρακτηρίζονται οι μη τεχνικές δεξιότητες – διαπροσωπικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για έναν επαγγελματία υγείας ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους ασθενείς του και το κοινό, και να συνεργάζεται με τους άλλους επαγγελματίες υγείας. Ένας ολιστικά εκπαιδευμένος επαγγελματίας υγείας οφείλει να κατέχει πλήθος τόσο κλινικών όσο και ήπιων δεξιοτήτων.

Υπάρχουσα κατάσταση

Σε διεθνές επίπεδο έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής σε κλινικές και πρακτικές δεξιότητες. Παράλληλα υπάρχουν ελλιπή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σπουδών στις ελληνικές Ιατρικές σχολές σε ότι αφορά την ικανότητα των αποφοίτων να εκτελέσουν κλινικές, πρακτικές και ήπιες δεξιότητες. Η εκπαίδευση εστιάζει σε σημαντικό βαθμό στην θεωρητική εκμάθηση, αλλά παρατηρείται ανεπαρκής επαφή των φοιτητών Ιατρικής με την πρακτική άσκηση τόσο στα προκλινικά όσο και στα κλινικά μαθήματα.

Στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών των Ιατρικών σχολών της Ελλάδας υπάρχουν ελάχιστα ή και καθόλου μαθήματα που ασχολούνται με την εκμάθηση ήπιων δεξιοτήτων, χωρίς να αναφέρονται οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που πρακτικά αξιοποιούνται. Η έλλειψη βιβλιογραφίας και ερευνητικών δεδομένων εντείνει το πρόβλημα και αναδεικνύει την ελλιπή ενασχόληση με τα soft skills στην Ιατρική Εκπαίδευση.

Δραστηριότητες και Ευκαιρίες Εμπλοκής

Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολιστική εκμάθηση της απαραίτητης για όλους τους επαγγελματίες υγείας, δεξιότητας συρραφής τραύματος. Περιλαμβάνει τόσο την θεωρητική γνώση όσο και την πρακτική εξάσκηση με την βοήθεια εξωτερικών συνεργατών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξή του στο πρόγραμμα σπουδών των Ιατρικών σχολών, διατηρώντας τον ολιστικό και μεθοδικό του χαρακτήρα. Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 16-19/12. 

Ερωτηματολόγιο “Παρεχόμενη Ιατρική Εκπαίδευση”
Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει την άποψη των φοιτητών Ιατρικής σχετικά με την Ιατρική Εκπαίδευση που λαμβάνουν. Το περιεχόμενό του θα αφορά τόσο hard skills (κλινικές δεξιότητες) όσο και soft skills (ήπιες δεξιότητες) και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν για την βελτίωση των προγραμμάτων της HelMSIC με βάση τις ανάγκες των φοιτητών Ιατρικής αλλά και για την βελτίωση της Ιατρικής Εκπαίδευσης μέσω κοινοποίησής τους στις Ιατρικές σχολές. Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανοικτό τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. 

Summer School | Προετοιμασία για το Αγροτικό Ιατρείο
Ένα πολυήμερο πρόγραμμα με στόχο να εφοδιάσει τελειόφοιτους φοιτητές Ιατρικής με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για το Αγροτικό Ιατρείο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα κλινικών και ήπιων δεξιοτήτων. Η δράση συνδιοργανώνεται με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα πραγματοποιηθεί στις 27-31/8. 

Περιγραφή θεματικής

Η έρευνα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην πρόοδο της Ιατρικής επιστήμης και την εξέλιξη της. Η εκπαίδευση και πρόσβαση στην έρευνα αφορά στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής πάνω στην ερευνητική μεθοδολογία και τις θεματικές της Ιατρικής έρευνας, καθώς και την παροχή ευκαιριών επαφής και ενασχόλησης με αυτή. Η θεματική επικέντρωσης έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές για τη σημασία της έρευνας στην Ιατρική, να τους φέρει σε επαφή με αυτή και να παρέχει ένα βασικό γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με την Ιατρική έρευνα.

Υπάρχουσα κατάσταση

Η σημασία της εκπαίδευσης πάνω στην έρευνα αναγνωρίζεται παγκοσμίως, με το 80% των Ιατρικών σχολών στην Ευρώπη να έχουν μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών και να θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου συγκεκριμένο αριθμό δημοσιεύσεων από τον φοιτητή.

Στην Ελλάδα, παρόλο που το 80% της Ιατρικής έρευνας συντελείται μέσα στις Ιατρικές Σχολές απασχολώντας συνολικά πάνω από 10 χιλιάδες μέλη ΔΕΠ, δεν εξωτερικεύεται το ερευνητικό έργο και δεν παρέχονται ευκαιρίες ενασχόλησης στους φοιτητές.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 85% των ερωτηθέντων φοιτητών, σε προηγούμενη έρευνα της HelMSIC, υποστήριξαν πως η ερευνητική εκπαίδευση είναι κάτι πολύ σημαντικό που υπολείπεται στα ελληνικά Πανεπιστήμια και θέλουν να δουν μια στροφή των σχολών τους προς αυτή την κατεύθυνση με περισσότερα μαθήματα και ευκαιρίες συμμετοχής στην έρευνα.

Δραστηριότητες και Ευκαιρίες Εμπλοκής

Ερευνητικές Ανταλλαγές
Μέσα από το πρόγραμμα των Ερευνητικών Ανταλλαγών δίνεται κάθε χρόνο η ευκαιρία σε 70 περίπου φοιτητές Ιατρικής της Ελλάδας να πραγματοποιήσουν άσκηση σε ένα ερευνητικό εργαστήριο του εξωτερικού αποκτώντας βασικές εργαστηριακές δεξιότητες και φέρνοντας τους σε επαφή με την ερευνητική διαδικασία. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των ερευνητικών ανταλλαγών μπορείς να βρεις εδώ.

Ιατρική και Έρευνα
Μία διημερίδα με στόχο την ανάδειξη της αξίας της έρευνας στην Ιατρική επιστήμη, την εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής σε θεματικές και πρακτικές δεξιότητές της, καθώς και την ενημέρωσή τους σχετικά με την Ιατρική έρευνα που λαμβάνει χώρα στη σχολή τους και σε άλλους ερευνητικούς φορείς της πόλης σπουδών τους. Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 11-14 Νοεμβρίου. 

Την διημερίδα θα ακολουθήσει η καταγραφή ερευνητικών ευκαιριών από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και η κοινοποίησή τους στους φοιτητές Ιατρικής τον μήνα Μάρτιο. 

Περιγραφή θεματικής

Οι εμβολιασμοί αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της Προληπτικής Ιατρικής, προλαμβάνοντας πληθώρα ασθενειών του πληθυσμού. Τίθενται, ωστόσο, μέχρι και σήμερα ζητήματα ισότιμης πρόσβασης, εμβολιαστικής κάλυψης, καθώς και διστακτικότητας έναντι των εμβολίων. Βασικός στόχος της HelMSIC είναι η εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής σχετικά με τους εμβολιασμούς και η ανάδειξη της σημασίας των εμβολίων και της πρόσβασης σε αυτά.

Υπάρχουσα κατάσταση

Με την πανδημία της COVID-19, το ζήτημα των Εμβολιασμών έχει γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ. Παράλληλα ωστόσο έχει παρατηρηθεί έντονα η αύξηση των απόψεων κατά των εμβολίων που, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αρνητική στάση σχετικά με τη διαχείριση της Πανδημίας, δημιουργούν ένα κλίμα δυσπιστίας προς την Ιατρική επιστήμη και τους ειδικούς.

Στην Ελλάδα τα ποσοστά παιδικού εμβολιασμού είναι υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, αγγίζοντας μέχρι και το 96-99%. Ωστόσο, εξακολουθούν να παρατηρούνται κενά στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι για την εποχική γρίπη, ο εμβολιασμός ατόμων >65 ετών δεν υπερβαίνει το 50%, ενώ για τους επαγγελματίες υγείας είναι <20% στα νοσοκομεία και <40% στα κέντρα υγείας. 

Η σωστή ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού είναι χρέος κάθε κοινωνίας, αλλά και κάθε επαγγελματία υγείας. Οι φοιτητές Ιατρικής είναι απαραίτητο να είναι σωστά εφοδιασμένοι σχετικά με τους τρόπους προώθησης του εμβολιασμού, καθώς και για την αντιμετώπιση αντιεμβολιαστικών απόψεων. Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης των ατόμων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Δραστηριότητες και Ευκαιρίες Εμπλοκής

Immunity
Ημερίδα ενημέρωσης των φοιτητών Ιατρικής σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των εμβολίων, τις νέες εξελίξεις στον χώρο της έρευνάς τους και τρόπους με τους οποίους μπορεί να καταπολεμηθεί η αμφισβήτηση στον χώρο της επιστήμης που επικρατεί. Το πρόγραμμα θα ακολουθήσει μία δράση δρόμου επιστημονικά ορθής ενημέρωσης του κοινού πάνω στη θεματική και κατάρριψης μύθων. Τελευταίο στάδιο του προγράμματος είναι η πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων σχετικά με την αξία των εμβολίων και το υποχρεωτικό πρόγραμμα εμβολιασμού σε σχολεία. Η δράση θα πραγματοποιηθεί 2-6 Μαρτίου.

Παγκόσμια εβδομάδα ανοσοποίησης
Θα πραγματοποιηθεί μία διαδικτυακή καμπάνια ενισχύοντας όλη την προσπάθεια ενασχόλησης της οργάνωσης με την θεματική των εμβολίων και της ανοσοποίησης στις 24-30 Απριλίου.

Περισσότερα για την θεματική των εμβολίων μπορείς να διαβάσεις σε προηγούμενες καμπάνιες μας εδώ και εδώ.

Περιγραφή θεματικής

Η Παγκόσμια Υγεία (Global Health) ορίζεται ως «ένας χώρος για μελέτη, έρευνα και πρακτική που δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση της υγείας και στην επίτευξη της ισότητας στην υγεία για όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως». Ο όρος περιλαμβάνει την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση της υγείας, προωθώντας την ομαλή λειτουργία των συστημάτων υγείας με κέντρο τον ασθενή και την διατομεακή συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων. 

Υπάρχουσα κατάσταση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υπάρξει πολλές πρωτοβουλίες για τη Δημόσια Υγεία, όπως οι Health 2020, ASPHER και WHO European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services, οι οποίες έχουν αναδείξει σε μεγάλο βαθμό την Παγκόσμια Υγεία, αλλά και εξίσου σημαντικές πρωτοβουλίες που ασχολούνται άμεσα με την τελευταία όπως η Lisbon Strategy και το resolution της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «The EU Role in Global Health» όπου διαφαίνονται οι στόχοι της ΕΕ και τρόποι επίτευξής τους.

Η έλλειψη στοιχείων σχετικά με την εκπαίδευση στην Παγκόσμια Υγεία στο πρόγραμμα σπουδών των Ιατρικών σχολών είναι κάτι που έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοένα και περισσότερα τμήματα ενσωματώνουν/επεκτείνουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Παγκόσμια Υγεία, τόσο λόγω της σημασίας της όσο και λόγω της ζήτησης των υποψήφιων φοιτητών. Πλέον, πολλοί υποψήφιοι φοιτητές επιλέγουν τη σχολή φοίτησής τους με βάση τις ευκαιρίες που παρέχει για σχετική εκπαίδευση.

Δραστηριότητες και Ευκαιρίες Εμπλοκής

Κλινικές Ανταλλαγές
Μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα και την πρακτική άσκηση σε κλινική νοσοκομείου του εξωτερικού οι φοιτητές Ιατρικής έρχονται σε επαφή με διαφορετικές υγειονομικές καταστάσεις από αυτές της χώρας τους. Μπορούν να γνωρίσουν διαφορετικά συστήματα υγείας, τις παροχές τους αλλά και τις συνθήκες εργασίας τους, αποκτώντας σφαιρική άποψη για την προσέγγιση της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των κλινικών ανταλλαγών μπορείς να βρεις εδώ.

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Στις 7/4 που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η HelMSIC θα δημοσιεύσει στα social media της εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το πολύ επίκαιρο θέμα της Παγκόσμιας Υγείας και πώς αυτή ενσωματώνεται στα προγράμματά σπουδών των Ιατρικών σχολών με στόχο την επίτευξη μιας ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στην υγεία (Global Health Education).

Περιγραφή θεματικής

Η Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (Comprehensive Sexuality Education – CSE) είναι μια διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, σχετικά με γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Στόχος είναι να εξοπλίσει παιδιά και νέους με γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και αξίες που θα τους επιτρέψουν να συνειδητοποιήσουν την υγεία, την ευημερία και την αξιοπρέπειά τους και να αναπτύξουν κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις που βασίζονται στον σεβασμό. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών Ιατρικής είναι απαραίτητος στην εξασφάλιση της υγιούς σεξουαλικότητας των νέων.

Υπάρχουσα κατάσταση

Στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειψη Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης είτε με τη μορφή υποχρεωτικού μαθήματος στο σχολικό πρόγραμμα είτε από κάποιον εξωτερικό φορέα στα σχολεία. Οι νέοι δεν έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εκφράσουν προβληματισμούς και απορίες σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους και να λάβουν εμπεριστατωμένες γνώσεις, καταφεύγοντας σε αμφίβολες πηγές.

Το εύρος των θεματικών που αφορούν τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση αφορά άμεσα τους φοιτητές Ιατρικής, καθώς σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης δεν έρχονται σε επαφή με κάποιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. Ως μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας οφείλουν να εξοικειώνονται με τις πτυχές της σεξουαλικότητας, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, την κατάρριψη στερεοτύπων και την ισότιμη αντιμετώπιση ασθενών, σε ένα πλαίσιο παροχής ποιοτικής και ολιστικής φροντίδας υγείας και συμβουλευτικής πάνω σε θέματα σεξουαλικότητας. Ταυτόχρονα είναι ρόλος των φοιτητών Ιατρικής η υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων σε σχετικά ζητήματα.

Δραστηριότητες και Ευκαιρίες Εμπλοκής

SHARE | Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Νέων
Μία σειρά από σεμινάρια βιωματικής εκπαίδευσης πάνω σε θεματικές Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων προς νέους ηλικίας 13-16 ετών. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε συνεργασία με Ιδιωτικά σχολεία και δομές φιλοξενίας παιδιών και νέων. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα, συνοδευόμενο από εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, έχει κατατεθεί προς έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με στόχο την ένταξη επιστημονικά ορθής και διαδραστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλα τα σχολεία της χώρας. Περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα μπορείς να διαβάσεις εδώ.   

How to Treat your Patient
Ημερίδα κατά την οποία φοιτητές Ιατρικής θα εκπαιδευτούν σε διάφορες πτυχές της σεξουαλικής υγείας και την σχέση της με την καθ’ ημέρα κλινική πράξη. Θα έχουν την ευκαιρία, μέσω ομιλιών εξωτερικών συνεργατών αλλά και μεθόδων ομοταγούς εκπαίδευσης, να αποκτήσουν μία ανθρωποκεντρική και ολιστική προσέγγιση του ασθενούς, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν αυτή τη πτυχή της ζωής του. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Τοπικές Επιτροπές στις 7-10 Απριλίου.

Καμπάνια ΠΡΟχωράω
Η HelMSIC συμμετέχει στην καμπάνια ΠΡΟχωράω του Πολύχρωμου Σχολείου, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες του εξωτερικού μας συνεργάτη για την επίτευξη μιας συμπεριληπτικής, ολιστικής και επιστημονικά ορθής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία της Ελλάδας. Περισσότερες δραστηριότητες στα πλαίσια αυτής της καμπάνιας μπορείτε να βρείτε εδώ

Πες μας την γνώμη σου!

Στην παρακάτω φόρμα μπορείς να μας πεις την γνώμη σου σχετικά με τις παραπάνω θεματικές, να μας δώσεις τις προτάσεις σου σχετικά με ποιές θεματικές θα ήθελες να ασχοληθεί πιο συστηματικά η HelMSIC στο μέλλον, αλλά και ότι άλλο θες σχετικά με τις δραστηριότητες της HelMSIC. 

Οι απαντήσεις της φόρμας θα αξιοποιηθούν για το πλάνο των δράσεων της HelMSIC για την επόμενη χρονιά οπότε η κάθε απάντηση είναι πολύ σημαντική.

Πες μας την γνώμη σου!