Πανελλήνια Ομάδα

Η Πανελλήνια Ομάδα αναλαμβάνει την οργάνωση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη της HelMSIC σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα μέλη της πανελλήνιας ομάδας εκλέγονται σε κάθε Γενική Συνέλευση και είναι τα εξής:

Πρόεδρος (President)
Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της HelMSIC και για το συντονισμό της πανελλήνιας ομάδας, εκπροσωπεί νόμιμα το σωματείο, αποτελεί το σύνδεσμο της HelMSIC με τις IFMSA και EMSA και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Email επικοινωνίας: president@helmsic.gr 

Αντιπρόεδρος Εξωτερικών Υποθέσεων (VPE – Vice President οn External Affairs)
Είναι υπεύθυνος για την εξωτερική εικόνα, την προώθηση της οργάνωσης, συνεργάζεται με τον Κοινό Ταμία για τις χρηματοδοτήσεις, συντονίζει τις εξωτερικές συνεργασίες με άλλους φορείς και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Email επικοινωνίας: vpe@helmsic.gr

Αντιπρόεδρος Εσωτερικών Υποθέσεων (VPI – Vice President on Internal Affairs)
Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της HelMSIC, την επικοινωνία με τις τοπικές επιτροπές, τη διοργάνωση των πανελλήνιων συναντήσεων και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Email επικοινωνίας: vpi@helmsic.gr

Γενικός Γραμματέας (SecGen – Secretary General)
Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία της HelMSIC, διαχειρίζεται τη Γενική Γραμματεία του σωματείου, φροντίζει για την τήρηση του αρχείου και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Email επικοινωνίας: secgen@helmsic.gr

Κοινός Ταμίας (Treasurer)
Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών της HelMSIC, τις χρηματοδοτήσεις σε συνεργασία με τον VPE και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Email επικοινωνίας: treasurer@helmsic.gr

Πανελλήνιος Υπεύθυνος για τις Κλινικές Ανταλλαγές (ΝΕΟ – National Exchange Officer)
Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ανάπτυξη του τομέα των κλινικών ανταλλαγών στη HelMSIC και συντονίζει την ομάδα των τοπικών υπευθύνων για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων του τομέα.
Email επικοινωνίας: neo@helmsic.gr

Πανελλήνιος Υπεύθυνος για τις Ερευνητικές Ανταλλαγές (NORE – National Officer on Research Exchanges)
Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ανάπτυξη του τομέα των ερευνητικών ανταλλαγών στη HelMSIC και συντονίζει την ομάδα των τοπικών υπευθύνων για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων του τομέα.
Email επικοινωνίας: nore@helmsic.gr

Πανελλήνιος Υπεύθυνος για την Ιατρική Εκπαίδευση (NOME – National Officer On Medical Education)
Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ανάπτυξη του τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης στη HelMSIC και συντονίζει την ομάδα των τοπικών υπευθύνων για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων του τομέα.
Email επικοινωνίας: nome@helmsic.gr

Πανελλήνιος Υπεύθυνος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ειρήνη (NORP – National Officer on Human Rights and Peace)
Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ανάπτυξη του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρήνης στη HelMSIC και συντονίζει την ομάδα των τοπικών υπευθύνων για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων του τομέα.
Email επικοινωνίας: norp@helmsic.gr

Πανελλήνιος Υπεύθυνος για την Δημόσια Υγεία (NPO – National Officer on Public Health)
Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ανάπτυξη του τομέα της δημόσιας υγείας στη HelMSIC και συντονίζει την ομάδα των τοπικών υπευθύνων για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων του τομέα.
Email επικοινωνίας: npo@helmsic.gr

Πανελλήνιος Υπεύθυνος για την Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία και τον HIV/AIDS (NORA –  National Officer on Reproductive and Sexual Health and HIV/AIDS)
Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και ανάπτυξη του τομέα της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και HIV/AIDS στη HelMSIC και το συντονισμό της ομάδας των τοπικών υπευθύνων για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων του τομέα.
Email επικοινωνίας: nora@helmsic.gr

Πανελλήνιος Υπεύθυνος για τα Trainings (NTD – National Training Director)
Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και ανάπτυξη του Training Support Division της HelMSIC και συντονίζει τους Trainers με στόχο την εκπαίδευση των μελών της HelMSIC.
Email επικοινωνίας: ntd@helmsic.gr

Πανελλήνιος Υπεύθυνος Επικοινωνίας (ΝCD – National Communication Director)
Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και ανάπτυξη του Communication Support Division της HelMSIC. Διαχειρίζεται την επίσημη ιστοσελίδα της HelMSIC, τα Social Media και τις ομάδες επικοινωνίας και συντονίζει την ομάδα των αντίστοιχων τοπικών υπευθύνων.
Email επικοινωνίας: ncd@helmsic.gr

Πανελλήνιος Υπεύθυνος για τα Projects (PSDD – Projects’ Support Division Director)
Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ανάπτυξη των προγραμμάτων της HelMSIC σε συνεργασία με την υπόλοιπη πανελλήνια ομάδα.
Email επικοινωνίας: psdd@helmsic.gr

Πανελλήνια Ομάδα 2022/23

Διάβασε στη συνέχεια: Τοπικές Επιτροπές…