Τομείς Δράσης

Οι δράσεις μας εστιάζονται σε 6 θεματικές πάνω στις οποίες οργανώνονται σχετικά προγράμματα.

Οι Διαρκείς Επιτροπές (Standing Committees – SCs) της HelMSIC εμπίπτουν στους ακόλουθους 6 τομείς:

Διάβασε στη συνέχεια: IFMSA…