Βήματα Ερευνητικής Διαδικασιας
Step 4:
Ανάλυση Δεδομένων και Ηθικοί Περιορισμοί

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι συλλογής δεδομένων σε μία έρευνα ανάλογα και με το είδος μελέτης που έχει επιλεχθεί στο προηγούμενο στάδιο. Μερικά παραδείγματα είναι:

  • Βιολογικά Δείγματα και Αναλύσεις
  • Παρατήρηση και καταγραφή φαινομένων
  • Ερωτηματολόγια και Συνεντεύξεις
  • Βιβλιογραφικές Αναφορές
  • Αποτελέσματα Μελετών
  • Systematic Review

Η διαδικασία της συλλογής και της ανάλυσης των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται από μία ομάδα ερευνητών με όσο το δυνατόν πιο διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα των πορισμάτων και να περιοριστεί η πιθανότητα λαθών ή βεβιασμένης επεξεργασίας δεδομένων (bias).

Μαζί με τη συλλογή και τη διαχείρηση των δεδομένων ωστόσο συχνά προκύπτουν και ηθικοί προβληματισμοί και ειδικά όταν τα δεδομένα αυτά προέρχονται από ανθρώπους σε κλινικές έρευνες.

Ηθικοί Προβληματισμοί

Τo μεγαλύτερο μέρος των Ηθικών Προβληματισμών στην έρευνα αναφέρεται κυρίως στην διαφύλαξη των δεδομένων τον ατόμων που συμμετέχουν σε αυτη όπως είναι για παράδειγμα το όνομα, η ηλικία, το επάγγελμα το εισόδημα, η κατάσταση υγείας,το οικογενειακό ιστορικό, φωτογραφίες, απαντήσεις σε survey, συνεντεύξεις κτλ. καθώς και βιολογικά δείγματα τα οποία μπορεί να αποτελούν αρκετά ευαίσθητες πληροφορίες.

Είναι αναγκαίο επομένως στοιχεία αυτά να διαφυλασονται και να αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο.

Η δεοντολογία της έρευνας σχετίζεται επιπλέον με το κατά πόσο τα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Αν δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια ή εμφανίζουν ακόμα και τις παραμικρές ανακρίβειες θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα σε ένα ερευνητικό αποτέλεσμα το οποίο δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία. Αρχικά επομένως απαραίτητο είναι να ελέγχονται τα στοιχεία για να μειωθούν οι πιθανότητες για τυχόν λάθη και στην συνέχεια να αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση. Η αποθήκευση τους καλό είναι να γίνεται κατά την διάρκεια η λίγο καιρό μετά την λήξη της Ερευνητικής διαδικασίας και να είναι πάντα κωδικοποιημένη.

Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να αποκλείσουμε ή να παραλείψουμε κάποιες πληροφορίες από την Ερευνητική Διαδικασία. Αυτό γίνεται όταν παράδειγμα αυτές οι πληροφορίες δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας μας ή όταν οι συμμετέχοντες μας έχουν δώσει διαφορετικές πληροφορίες από τις ζητούμενες.

Ωστόσο το να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε ακόμα και σε μικρό βαθμό τις πληροφορίες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Κάτι τέτοιο θα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας.

Θέλεις να μάθεις ακόμα περισσότερα για την ηθική στην έρευνα καθώς για την μετέπειτα ανάλυση των δεδομένων; Παρακάτω βρίσκονται κάποια βίντεο που θα μπορούσαν να σου χρησιμεύσουν:

Αφού γίνει η Ανάλυση των Δεδομένων η Έρευνα πλησιάζει προς το τέλος της δηλαδή τη Δημοσίευση.