Βήματα Ερευνητικής Διαδικασιας
Step 3: Σχεδιασμός της Μεθοδολογίας

Αυτό το βήμα αποτελεί το κυρίως μέρος της Έρευνας και αφορά τη μέθοδο που θα ακολουθήθει ώστε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα επιστημονικά και ορθολογικά σωστό.

Η διαδικασία επιλογής της κατάλληλης μεθόδου για το project ονομάζεται Study Design και στην πραγματικότητα είναι μία αρκετά σύνθετη διαδικασία.

Σε αυτή την Ενότητα θα αναλυθούν τα Βασικότερα Είδη Μελετών που απαντώνται στην Ιατρική Έρευνα μαζί με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες που το καθέ ένα παρουσιάζει.

Οι International Studies αποτελούν μελέτες στις οποίες επιδρούμε άμεσα στον υπό εξέταση πληθυσμό.

Στις RCT μελέτες πληθυσμός μας τυχαιοποιείται σε δύο ομάδες στη μία παρεμβαίνουμε πχ χορηγώντας ένα φάρμακο (study group) ενώ στην άλλη δεν παρεμβαίνουμε (control group).

Παρατηρούμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα και τα συγκρίνουμε.

Θετικά (+): Μεγάλη ακρίβεια και μικρό ποσοστό λάθους λόγω τυχαιοποίησης
Αρνητικά (-): Για να γίνει η τυχαιοποίηση σωστά θα πρέπει να ακολουθηθεί μια περίπλοκη διαδικασία. Επίσης προκύπτουν ηθικά διλήμματα ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με την θεραπεία σοβαρών ασθενειών.

Η Μελέτη Crossover μοιάζει με την RCT με τη διαφορά πως αφού παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα της πρώτης μας παρέμβασης στη συνέχεια αντιστρέφουμε τις ομάδες. Έτσι η ομάδα που λάμβανε αρχικά την αγωγή τώρα λαβάνει το placebo και αντίστροφα. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να τεστάρουμε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών και να αποφύγουμε πιθανά λάθη που έγινα στις τυχαιοποιήσεις.

Θετικά (+): Ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και διασταύρωση των αποτελεσμάτων.
Αρνητικά (-): Ηθικοί περιορισμοί και αρκετά περίπλοκη στην εφαρμογή της – χρονοβόρα.

 

Οι Observational Studies αποτελούν μελέτες οι οποίες βασίζονται στην παρατήρηση χωρίς να αλληλεπιδρούμε στον υπό εξέταση πληθυσμό.

Στις μελέτης Κοορτής παρατηρούμε δύο πληθυσμούς σε βάθος χρόνου ίδιους ως προς τα χαρακτηριστικά τους όμως με διαφορετική αρχική έκθεση.

Θετικά (+): Πολύ φτηνή χωρίς ηθικούς περιορισμούς
Αρνητικά (-): Αρκετά Χρονοβόρα

Η Μελέτη Case Control αποτελεί μια Observational Μελέτη όπου ξεκινάμε με δύο πληθυσμούς διαφορετικούς ως προς ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και ψάχνουμε στο παρελθόν το αίτιο το οποίο το δημιούργησε. Μοιάζει λίγο με τη λήψη ιστορικού ή με μία αντίστροφη μελέτη Cohort.

Θετικά (+): Φτηνή και εύκολη
Αρνητικά (-): Όχι εγγυημένα και ακριβή αποτελέσματα.

Στις Cross Sectional Μελέτες παρατηρούμε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό στο δεδομένο χρονικό διάστημα (παρόν) προσπαθώντας να εξαγάγουμε συμπεράσματα ως προς ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό τους. Παραδείγματος χάρην η συχνότητα καπνίσματος στους νέους.

Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχουν διάφορα ερευνητικά μοντέλα, το καθένα με τα θετικά και τα αρνητικά του. Ο εκάστοτε ερευνητής θα πρέπει να τα μελετήσει διεξοδικά και να καταλήξει σε αυτό που ταιριάζει περισσότερο πάνω στο πεδίο της έρευνας που διεξάγει και το αντικείμενο που θέλει να μελετήσει.

Καλείται επίσης να λάβει υπόψη του το κατά πόσο είναι πιθανό να εντοπίσει τους συμμετέχοντες που θα χρειαστεί καθώς και τα οικονομικά και χρονικά περιθώρια που του διατίθενται.

Θα σας ενδιέφερε να μάθετε παρισσότερα για τα Study Designs;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω βίντεο:

Αφού ένας Ερευνητής καταλήξει στην κατάλληλη Ερευνητική Μέθοδο μπορεί να περάσει στο πρακτικό κομμάτι, τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων