Ιατρική & Έρευνα | Είδη Ερευνών

Η Έρευνα δεν είναι μόνο πειραματόζωα, λευκές ποδιές και μικροσκόπια. Διαφορετικά είδη μελετών εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και μας δίνουν τα αντίστοιχα ερευνητικά αποτελέσματα. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα κυριότερα είδη που απαντώνται στη σύγχρονη Ιατρική Έρευνα.

Βασική Έρευνα: Είναι η καθαρή και θεωρητική μορφή Έρευνας που στόχο έχει την διερεύνηση ενός συγκεκριμένου φαινομένου ή συμπεριφοράς ή την εξακρίβωση σχέσης μεταξύ δύο φαινομένων. Περιλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων χωρίς ο ερευνητής να έρχεται σε επαφή με τον ασθενή.

Στόχος της Βασικής Έρευνας είναι να αυξήσει τη γνώση μας, για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Παράδειγμα: Μια μελέτη σχετικά με την κατανάλωση της Καφείνης και κατά πόσο επηρεάζει τον εγκέφαλο των ατόμων.

Εφαρμοσμένη Έρευνα: Σε αντίθεση με την Βασική, η Εφαρμοσμένη Έρευνα εφορμάται από ένα υπαρκτό πρόβλημα της πραγματικότητας που χρήζει λύσης. Μέσω αυτής προσπαθούμε να επιλύσουμε πρακτικά προβλήματα, να θεραπεύσουμε ασθένιες, και να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες. Στόχος της είναι το ερευνητικό αποτέλεσμα να μπορεί να προσφέρει μια πρακτική αντιμετώπιση στο φαινόμενο που μελετάται. Όλες οι σύγχρονες θεραπείες της Ιατρικής είναι αποτέλεσμα Εφαρμοσμένων Έρευνών στον τομέα της Υγείας.

Παράδειγμα: Ανοσοθεραπεία του Καρκίνου

Κλινική Έρευνα: Αποτελεί υποκατηγορία της Έφαρμοσμένης Έρευνας και αφορά παρεμβάσεις (interventions) σε ασθενείς προκειμένου να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου ή να δοκιμαστεί μία νέα θεραπεία. Συνδέεται στενά με την Ιατρική Πράξη και μπορεί να μας δώσει σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν στην πρόληψη, τη θεραπεία ή και τη διάγνωση συγκεκριμένων ασθενειών (πρακτική εφαρμογή). Διαφέρει ωστόσο από την κλινική πράξη καθώς στην κλινική πράξη εφαρμόζονται καθιερωμένες θεραπείες ενώ στην Κλινική Έρευνα ο Ερευνητής προσπαθεί να συλλέξει δεδομένα προκειμένου να αποδείξει την καταλληλότητα μίας νέας θεραπείας. 

 

Ποια είναι τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας. Ανακάλυψε εδώ